Predvideni ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2

Za preprečevanje prenosa okužbe s SARS-CoV-2 se je priporočljivo držati smernic NIJZ-ja. Z osnovnim pedagoškim vodilom, da se v šoli ohranjajo oddelki učencev v celoti, to sicer ni združljivo, saj nam to ne dopuščajo tako kadrovski kot prostorski pogoji. Smo pa pripravili ukrepe, da čim bolj zmanjšamo prenos okužbe.

1. V šolo lahko vstopajo le zdrave osebe: učenci, zaposleni oziroma obiskovalci.

2. Ob vstopu v šolo si vsak razkuži roke. Ob vstopu v učilnico si vsak temeljito umije roke. Razkužila so tudi v učilnicah.

3. Pred začetkom pouka jih sprejema in usmerja odrasla oseba. Učenci prihajajo v šolo pet minut pred pričetkom pouka.

4. Učenec se preobuje pri svoji garderobi in le to takoj zapusti.

5. Po šoli se gibamo kot v prometu – desna stran.

6. Šola je zaklenjena. Zunanji obiskovalci se javijo (pokličejo) v tajništvu, kjer se vodi evidenco.

7. Šola sproti obvešča starše in učence, da lahko v šolo vstopajo le zdravi učenci in o drugih aktualnih informacijah.

8. Strokovni delavci vodijo seznam (Lopolis) prisotnih pri obveznem in razširjenem programu.

9. Če strokovni delavec šole v času pouka ugotovi, da se učenec ne počuti dobro, oziroma pri učencu prepozna simptome in znake korona virusa ali neke druge bolezni, učenca odpelje v poseben prostor – izolirno sobo prostor za dežurnega učenca pri vhodu in o tem obvesti starše oziroma skrbnike, ki učenca prevzamejo. Po odhodu se prostor razkuži.

10. Ravnatelj šole o potrjenem primeru COVID 19 in o morebitnem delnem zaprtju šole seznani Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport po telefonu 01 400 52 69 ali 030 483 010 in ravna v skladu s priporočili in navodili Območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje Ljubljana tel. 01/58 63 900.

11. Če je izražen sum na COVID 19 s strani staršev ali sum bolezni zaposlenih pri sebi ali ožjih družinskih članih, se ravnatelj posvetuje pri epidemiologu z območne enote NIJZ. Potrjeno bolezen javi na MIZŠ.

12. Za zaščito pred okužbo je potrebno:

  • redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo,
  • upoštevanje higiene kašlja,
  • zračenje večkrat dnevno,
  • vsi prostori in površine se redno, dnevno čistijo in razkužujejo,
  • učenci posameznih oddelkov se med odmori zadržujejo v učilnicah,
  • na hodnikih se gibajo po cestnem pravilu,
  • po menjavi skupin je potrebno razkužiti prostor (mize),
  • po uporabi pripomočkov/orodij učitelj le te razkuži za seboj oziroma jih za teden dni pusti v karanteni (jih ne uporablja),
  • pred in po uporabi didaktičnih pripomočkov si morajo učenci nujno umiti roke oziroma se le te odda v karanteno za 7 dni,
  • uporaba sanitarij je dovoljena med poukom, počaka se pred njimi, če so zasedena.

13. Učitelj pospremi učence v garderobo ali na kosilo.

14. Dežurni učitelji ves čas skrbijo za varnostno razdaljo, še zlasti pri DD, kosilu in pri aktivnih metodah dela (od 1,5 m do 2 m).

15. Pouk poteka po urniku, v matičnih učilnicah ali na prostem.

16. Kadar se pouk izvaja v specialnih učilnicah, se le te pred prihodom nove skupine učencev očisti in razkuži.

17. Pouk športa poteka tudi v športni dvorani. Do 5. razreda se učenci preoblačijo v razredu. Garderobe v telovadnici se za vsako skupino očisti in razkuži. Če vreme dopušča, se pouk športa izvede zunaj. Športne rekvizite, ki se jih uporabi, učitelj razkuži oziroma jih ne uporablja en teden.

18. Pri pouku obveznih izbirnih predmetov, neobveznih izbirnih predmetov ter pri učnih skupinah se učenci med seboj mešajo. Sedežni red je strogo določen tako, da sedijo učenci istega razreda skupaj v eni koloni in so 1,5 m oddaljeni drug od drugega razreda. Učne skupine so iste pri vseh predmetih in so ves čas v eni učilnici.

19. Podaljšano bivanje in jutranje varstvo so v svojih skupinah, kjer skušamo ohranjati socialno distanco. Zagotovljen je stalen prostor in učitelj.

20. Malica se organizira v matični učilnici.

21. Kosilo poteka v jedilnici šole po določenem razporedu in pod nadzorom dežurnih učiteljev, ki se lahko sočasno nahajajo v jedilnici. Za eno mizo sedijo učenci istega razreda, sicer je vmes razmak (1,5 m – 2 m). Jedilnico se za vsako skupino razkuži.

22. V šolski knjižnic je lahko največ 15 učencev, če se izvaja VIZ program, sicer 5 izposojevalcev v varnostni razdalji. Po vrnitvi gredo knjige za tri dni v karanteno.

23. Računalniška učilnica naj se uporablja minimalno. Za vsako skupino jo je potrebno razkužiti.

24. Učenci si šolskih potrebščin, pripomočkov in drugih predmetov med seboj ne izmenjujejo in ne izposojajo.

25. Ekskurzije in šole v naravi bomo izvedli, če bodo predvidene destinacije varne.

26. Dnevi dejavnosti se izvajajo na šoli. Skupine učencev bodo ločene.

27. Individualna in skupinska pomoč/dodatna strokovna pomoč se izvaja ob upoštevanju vseh higienskih ukrepov za preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2 (samo učenci istega razreda, odrasla oseba na zadostni razdalji oz. z masko).

28. V skupnih prostorih uporabljajo maske vsi odrasli ter učenci nad 12 let (skladno s priporočili NIJZ). Učitelji in drugi strokovni delavci so v učilnici lahko brez maske. V primeru, ko ni zagotovljena ustrezna razdalja (min. 1,5 metra), je maska obvezna.

29. Govorilne ure in roditeljski sestanki potekajo na daljavo oziroma po telefonu ali prek računalniške oziroma prek videopovezav. Le izjemoma lahko roditeljski sestanki in govorilne ure potekajo v šoli ob doslednem upoštevanju vseh higienskih ukrepov. O tem mora biti vodstvo šole obveščeno.

30. Sestanki zaposlenih bodo potekali na daljavo oziroma po telefonu ali prek računalniške oziroma prek videopovezav. Kadar bodo v živo, smo vsi dolžni upoštevati priporočila glede medosebne razdalje ter uporabe maske in navodil NIJZ.

Prihajajoči dogodki

Trenutno ni prihajajočih dogodki.