Politika zasebnosti na spletnem mestu voranc.si

Varovanje vaše zasebnosti nam je zelo pomembno. V tej politiki zasebnosti (v nadaljevanju politika) so zbrane vse informacije o obdelavi osebnih podatkov, ki se zbirajo pri vašem obisku spletnega mesta voranc.si, ali ko z nami vzpostavite stik po telefonu, elektronski pošti in drugih kontaktih, objavljenih na naših spletnih straneh.

Pridržujemo si pravico, da informacije, podane v tej politiki zasebnosti, brez predhodne najave prilagodimo. Veljavna je trenutna različica, objavljena na tej strani.

1. Identiteta in kontaktni podatki upravljavca

Naziv in naslov: Osnovna šola Prežihovega Voranca, Prežihova ulica 8, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju OŠ)

Telefonska številka: (0)1 244 32 50

Elektronski naslov: tajnistvo@voranc.si

2. Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov (DPO)

Naziv: Andreja Mrak, univ.dipl.prav. (Inštitut za organizacijske rešitve – IZOR)

Elektronski naslov tajnistvo@voranc.si  

3. Nameni, za katere se osebni podatki obdelujejo in pravna podlaga za njihovo obdelavo

Osebni podatki so vse informacije, ki se nanašajo na določenega ali določljivega posameznika. Vsi osebni podatki se v skladu z vsakokrat veljavnimi določili tega obvestila o varstvu osebnih podatkov zbirajo, obdelujejo in uporabljajo zlasti za namen za obravnavo vaših zahtevkov oziroma izvajanje storitve v okviru osnovnošolskega izobraževanja.

Če za dejanja obdelave osebnih podatkov pridobimo privolitev posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki (v nadaljevanju posameznik), se kot pravna podlaga uporablja točka (a) člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov: soglasja ki jih podatke, k neobveznemu ali razširjenemu programu osnovnošolskega izobraževanja (soglasje za sodelovanje učenca na tekmovanjih, natečajih in drugih dogodkih, javno objavo slik ali dosežkov učenca).

Pri obdelavi osebnih podatkov, ki je potrebna za izvrševanje pogodbe, katere stranka je posameznik, se kot pravna podlaga uporablja točka (b) člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov: za izvrševanje pogodb o zaposlitvi ali drugih oblik pogodbenega sodelovanja. To velja tudi za dejanja obdelave, ki so potrebna za izvajanje ukrepov, ki so nujni pred samo sklenitvijo pogodbe: ko se prijavite na razpisano prosto delovno mesto.

Če je obdelava potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za OŠ, se kot pravna podlaga uporablja točka (c) člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov: za izvrševanje obveznega programa osnovnošolskega izobraževanja (za vpisa otrok in kontaktiranje njihovih zakonitih zastopnikov,  o napredovanju učencev, izdanih spričevalih, vzgojnih opominih in drugih listinah, o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih učencev, za nudenje pomoči oziroma svetovanje učencu).

Kadar je obdelava potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti dodeljene OŠ se kot pravna podlaga uporablja točka (e) člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov: za izvrševanje razširjenega programa osnovnošolskega izobraževanja (za obiskovanje učenca podaljšanega bivanja, jutranjega varstva, dodatnega pouka, dopolnilnega pouka, interesnih dejavnosti in pouka neobveznih izbirnih predmetov) in izvrševanje drugih pravic in obveznosti OŠ, staršev ali otrok po zakonodaji s področja osnovnošolskega izobraževanja (za izvrševanje statusa razseljene osebe, športnika ali kulturnika učenca, za opravljanje kolesarskega izpita, za upravljanje učbeniškega in šolskega sklada, knjižnice, za zagotovitev šolske prehrane in prevoza, za dostop učencev do e-učilnic, za članstvo v svetu šole ali staršev, za sodelovanje učencev pri evropskih, nacionalnih ali regionalnih projektih, za šolanje učenca od doma).

Če je obdelava potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva OŠ ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, se za obdelavo kot pravna podlaga uporablja točka (f) člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov: dnevniške datoteke spletnega mesta za namen zagotavljanja delovanja in dostopa spletne strani, sistemske stabilnosti, zavarovanja podatkov in varnosti delovanja, videonadzor dostopa v stavbo oziroma površin zavoda z namenom preprečevanja škode na premoženju ter zaradi zagotavljanja varnosti ljudi.

4. Ali je zagotovitev osebnih podatkov statutarna ali pogodbena obveznost ali pa obveznost, ki je potrebna za sklenitev pogodbe, ter ali mora posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če se taki podatki ne zagotovijo

Zagotovitev osebnih podatkov:

 • za izvajanje pogodbe (točka (b) člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov) je pogodbena obveznost;
 • v zvezi z izvrševanjem obveznosti, določenih z zakonom (točka (c) člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov) je statutarna obveznost;

če nam svojih osebnih podatkov ne bi želeli razkriti, z vami ne bi mogli podpisati pogodbe oziroma izvrševati nekaterih pravic in dolžnosti iz pogodbenega razmerja ali v zvezi z osnovnošolskim izobraževanjem, saj zakon od nas zahteva, da vaše osebne podatke obdelujemo (npr. zakonodaja na področju osnovnošolskega izobraževanja, računovodstva, davkov in arhiviranja).

5. Uporabniki osebnih podatkov

 • Zaposleni v OŠ

Vaše podatke obdelujejo zaposleni OŠ znotraj svojih delovnih zadolžitev in pooblastil ter skladno z notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest za izvajanje obveznosti v skladu s predpisi.

 • Zunanji uporabniki:
 • ponudniki programske opreme ali gostovanja;
 • revizorji;
 • banke ali druge organizacije za plačilni promet;
 • sodišča, državni organi in drugi nosilci javnih pooblastil, kadar so v okviru konkretnik postopkov upravičeni do pridobitve osebnih podatkov na podlagi zakona (policija, inšpekcijski in nadzorni organi, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Finančna uprava RS …);
 • druge osebe, če imajo za pridobitev oziroma obdelavo osebnih podatkov podlago v zakonu ali v pravnomočni sodni odločbi ali če ste jim podali izrecno privolitev.

Vsi zunanji uporabniki so v razmerju do OŠ zavezani k spoštovanju veljavnih določb o varstvu osebnih podatkov. Več informacij o naših zunanjih ponudnikih storitev lahko pridobite po elektronski pošti na naslovu tajnistvo@voranc.si.

6. Prenos osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo

Osebni podatki se ne prenašajo v mednarodne organizacije ali v tretje države pa le v primeru, le, če soglašate in se prijavite v socialno omrežje Youtube prek naše spletne strani, na kateri je za navedeno družabno omrežje tudi integriran gumb. V tem primeru se lahko podatki prenašajo v Združene države Amerike, kjer ima sedež družba Google LLC, ki ponuja predmetno storitev; in sicer na podlagi in v skladu z Izvedbenim sklepom Komisije (EU) C(2023) 4747 o ustrezni ravni varstva osebnih podatkov v skladu z okvirom zasebnosti podatkov med EU in ZDA z dne 10.7.2023.

Gumb za deljenje prepoznate s pomočjo logotipa, prilagojen pa je skladno z varstvom osebnih podatkov: šele če in ko na spletnem mestu pritisnete na gumb za deljenje, se vzpostavi neposredna povezava med vašim brskalnikom in strežnikom upravitelja družabnega omrežja. Po navedbah upravljavca navedenega omrežja, se brez klika na posamezni gumb za deljenje, iz družabnega omrežja ne pridobivajo nobeni osebni podatki. Tovrstni podatki, med drugim IP-naslov, se pridobijo in obdelajo samo pri prijavljenih članih. V kolikor ne želite uvrstitve obiska na naši spletni strani v vaš uporabniški račun družabnega omrežja, se odjavite iz uporabniškega računa socialnega omrežja. Pri tem opozarjamo, da o vsebini posredovanih podatkov ter njihovi uporabi s strani socialnega omrežja, od njihovih upravljavcev nismo obveščeni. Nadaljnje informacije glede uporabe podatkov s strani socialnega omrežja najdete v njihovih izjavah o varstvu podatkov.

Več informacij o tem lahko pridobite po elektronski pošti na naslovu tajnistvo@voranc.si.

7. Obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov

Avtomatizirano sprejemanje odločitev se ne izvaja.

8. Obdobje hrambe osebnih podatkov

Obdobje hrambe je odvisno od pravne podlage, zaradi katere osebne podatke obdelujemo, in namena obdelave. Vaši osebni podatki se bodo namrel hranili le tako dolgo, dokler je to potrebno za namene, za katere se obdelujejo.

V primerih, ko ste nam podali osebno privolitev za obdelavo vaših osebnih podatkov, osebne podatke hranimo do preklica vaše privolitve.

Če je obdelava podatkov potrebna za izpolnitev vašega zahtevka hranimo podatke do poteka rokov za uveljavljanje pravnega oziroma dokler so mogoči pravni postopki ali se ti ne zaključijo.

Vaše osebne podatke izjemoma obdelujemo tudi dlje, če to od nas zahtevajo veljavni predpisi v Republike Slovenije in / ali Evropske unije (npr. predpisi na področju osnovnošolskega izobraževanja, arhivskega in dokumentarnega gradiva, računovodstva in davkov).

Posnetke videonadzornih kamer se hrani 3 mesece oziroma dokler so mogoči pravni postopki ali se ti ne zaključijo.

9. Pravice posameznika, na katerega se nanašajo podatki

Vsi posamezniki, katerih osebni podatki se zbirajo in obdelujejo s strani OŠ imate naslednje pravice:

 • pravico dostopa do osebnih podatkov,
 • pravico do popravka netočnih in dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov
 • pravico do izbrisa osebnih podatkov,
 • pravico do omejitve obdelave osebnih podatkov,
 • pravico do prenosljivosti podatkov,
 • pravico do ugovora obdelavi, ki temelji na točki (f) člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Posameznik, katerega osebni podatki se zbirajo in obdelujejo s strani OŠ, ima namreč pravico od OŠ zahtevati dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave v zvezi z njim ter pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov. Zahteva posameznika se obravnava skladno z določbami Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Z vprašanji in pritožbami pa se lahko tudi kadarkoli obrnete neposredno na nas. Za zagotovitev hitrega odgovora nas lahko kontaktirate na naslednjem elektronskem naslovu: tajnistvo@voranc.si.

10. Soglasje in pravica posameznika do preklica soglasja

Kadar temelji obdelava le na podlagi vašega soglasja (točka (a) člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov), obstoj pravice, da se lahko privolitev kadar koli prekliče, ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

11. Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

Zaradi kršitve zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov, lahko posameznik poda prijavo na nadzorni organ, ki je v Republiki Sloveniji Informacijski pooblaščenec.

12. Dodatne informacije o piškotkih

Piškotek je majhna datoteka ki jih na vaš računalnik ali mobilno napravo shranijo spletišča, ki jih obiskujete. Naloge piškotkov so različne, nekateri so nujni za delovanje spletišča (nujni oziroma funkcionalni piškotki), nekateri so namenjeni izboljšanju uporabniške izkušnje in spremljanje obiska na spletišču (analitični, statistični, trženjski piškotki),

Naša spletna stran gostuje na strežniški infrastrukturi pogodbenega obdelovalca s sedežem v Sloveniji in ne uporablja nobenih drugih piškotkov, kot funkcionalnih. Druge bolj podrobne informacije o piškotkih so dostopne tukaj.

13. Imate dodatna vprašanja? 

Vprašanja, komentarji in zahteve v zvezi z varstvom vaših osebnih podatkov, so dobrodošli. Naslovite jih lahko na elektronski naslov tajnistvo@voranc.si.

Ljubljana, 1. 3. 2024

Skip to content