O knjižnici

Šolske knjižnice so učna okolja, ki zagotavljajo prostor, dostop do virov ter dostop do dejavnosti in storitev za spodbujanje in podporo učenja učencev, učiteljev in skupnosti. Šolska knjižnica je prostor za učenje v šoli, kjer so branje, poizvedovanje, raziskovanje, razmišljanje, domišljija in ustvarjalnost bistvenega pomena za pot učencev od informacij do znanja ter za njihovo osebno, družbeno in kulturno rast. (Povzeto po IFLA smernicah za šolske knjižnice)

Člani knjižnice so vsi učenci in delavci Osnovne šole Prežihovega Voranca Ljubljana. Članarine ni. Ob vpisu v šolo učenci postanejo člani knjižnice. Knjižnica jim nato izda člansko izkaznico, s katero si izposojajo gradivo na dom, ga berejo v čitalnici, iščejo informacije in uporabljajo druge storitve knjižnice. Izkaznica je neprenosljiva. Brez izkaznice si gradiva ni mogoče izposoditi. Če učenec izkaznico izgubi, to sporoči knjižničarki.

Člani se morajo v knjižničnih prostorih ravnati po šolskem hišnem redu, šolskih pravilih ter pravilih vedenja v knjižnici. Zaradi zagotovitve nemotenega dela članov knjižnice morata biti v vseh prostorih red in tišina. V knjižnico ni dovoljeno prinašati stvari, ki bi lahko motile druge člane. V prostorih knjižnice morajo biti prenosni telefoni in naprave izključeni (razen v primeru uporabe v didaktične namene in z dovoljenjem knjižničarke), uživanje hrane in pijače ni zaželeno. Člani morajo ravnati s knjižničnim gradivom pazljivo in ga vrniti nepoškodovanega. Član, za katerega je ugotovljeno, da je knjižnično gradivo namerno ali nenamerno poškodoval ali izgubil, mora gradivo nadomestiti z novim oziroma enakovrednim v dogovoru s knjižničarko. Če član poškoduje opremo in naprave v knjižnici, se knjižničarka ravna po šolskem hišnem redu in šolskih pravilih.

Večina knjižničnega gradiva je v prostem pristopu. Leposlovje za učence je urejeno po starostnih stopnjah, ostalo gradivo po UDK-sistemu postavitve. Člani uporabljajo knjižnično gradivo v prostorih knjižnice ali si ga izposodijo na dom skladno s pravili. Izposojevalni rok je 14 dni. Gradivo je mogoče podaljšati, če ni gradivo za domače branje. Učenci naj si izposodijo največ 3 enote knjižničnega gradiva, saj želimo omogočiti vsem učencem pretočnost, raznolikost in preglednost nad izposojenim gradivom.

Vso izposojeno gradivo je potrebno vrniti v šolsko knjižnico ob koncu šolskega leta.

V knjižnici vas pričakuje knjižničarka Petra Ovčar.

Delovni čas

Ponedeljekpetek:
od 7.00 do 14.00

Kontakt

Telefon: (01) 244 32 54
E-pošta: knjiznica@voranc.si


Bralna značka

Nikoli ni prezgodaj! Že od rojstva na otroka ugodno vplivajo petje, pogovor in branje.

Nikoli ni prepozno! Z vsakim novim besedilom se vedno znova učimo branja.

Vsak čas je ravno pravi za branje, pogovor in prijetno druženje ob branju.

(mag. Tilka Jamnik in Manca Perko v zloženki Otrok, branje, odrasli; september 2021)

17. september, Dan zlatih knjig, je uradni začetek bralnega leta, ki se konča 2. aprila, na Mednarodni dan knjig za otroke.

Ideje za branje najdete tukaj:

Izbore knjig najdete na tej povezavi.


Učbeniki in učbeniški sklad

Vsi učenci so vključeni v učbeniški sklad. Učenci si lahko vsako leto izposodijo učbenike iz učbeniškega sklada, ki jih na koncu šolskega leta vrnejo. Za izposojo učenec potrebuje šolsko knjižnično izkaznico. Učenci, ki so vpisani na našo šolo prvič, dobijo izkaznico pri knjižničarki.

Učbenike si učenci le IZPOSODIJO, zato je potrebno ravnati z njimi odgovorno. Ob neprimernem ravnanju se učbeniki namreč poškodujejo. Učenec, ki preneha obiskovati pouk na naši šoli, je dolžan učbenike vrniti v šolsko knjižnico.

Učbeniki naj bodo oviti (najbolje v navadne prozorne ovitke, takšne, ki so za zvezke) in podpisani. Že ovite učbenike ni potrebno ovijati. Učenec mora plačati odškodnino, če vrne poškodovan ali uničen učbenik ali ga ne vrne. Višina odškodnine se določi na podlagi nabavne cene in starosti učbenika, ki je bil izposojen.

Učbeniki so za vse učence brezplačni, starši kupijo samo delovne zvezke. Učenci prvih, drugih in tretjih razredov dobijo brezplačno vsa učna gradiva (delovni zvezki). Učenci prejmejo učbenike za šolsko leto prvi teden v septembru.

Učbeniški sklad vodi knjižničarka.

Seznam učbenikov za šolsko leto 2023/2024

Seznam delovnih zvezkov za šolsko leto 2023/2024


Rastem s knjigo

Rastem s knjigo je nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture s katerim skuša Javna agencija za knjigo osnovnošolce in srednješolce motivirati za branje mladinskega leposlovja slovenskih avtorjev ter jih spodbuditi k obiskovanju splošnih knjižnic. Projekt je Ministrstvo za kulturo začelo izvajati v šolskem letu 2006/2007, najprej zgolj za osnovne šole. Javna agencija za knjigo Republike Slovenije ga je začela voditi ob ustanovitvi leta 2009.

V okviru Projekta Rastem s knjigo, vsi sedmošolci obiščejo najbližjo splošno knjižnico (za našo šolo KOŽ) in dobijo za darilo knjigo.


Portal sBiblos

Do knjig lahko učenci 7., 8. in 9. razreda dostopate tudi preko portala sBiblos. sBiblos ponuja izposojo e-knjig učencem 3. vzgojno-izobraževalnega obdobja osnovnih šol. E-knjige je mogoče brati na: osebnem računalniku, pametnem telefonu, tablici ali e-bralniku.

Na seznamu e-knjig, ki si jih je možno izposoditi prek storitve sBiblos, so knjige za domače branje, tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo priznanje, bralno značko in druge knjige slovenskih in tujih avtorjev, ki so bile izbrane v okviru javnega razpisa pod okriljem ministrstva.

Učenci si lahko izposodijo največ 3 e-knjige hkrati. Vsaka e-knjiga je na voljo 30 dni od dneva izposoje. Na mesec si je mogoče izposoditi 10 e-knjig. Od 1. 1. 2023 je omogočena tudi prijava z AAI uporabniškimi podatki.

Več informacij dobite pri knjižničarki ali na njihovi spletni strani: www.sbiblos.si.

Skip to content