Šolski sklad OŠ Prežihovega Voranca

Šolski sklad Osnovne šole Prežihovega Voranca Ljubljana deluje že dvaindvajseto šolsko leto. Njegov namen je pridobivanje sredstev za pomoč učencem iz socialno šibkejših družin, financiranje in vzdrževanje nadstandardne opreme in sofinanciranje razvojne in raziskovalne dejavnosti učencev, ki niso sestavni del obveznega izobraževalnega dela, in kot taki niso predmet financiranja iz proračuna Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Mestne občine Ljubljana.

Upravni odbor Šolskega sklada sestavljajo predstavniki učiteljev šole in staršev učencev šole. S takšno sestavo Šolskega sklada je zagotovljeno, da Šolski sklad dejansko sledi potrebam učencev. Vsi člani svojo funkcijo opravljajo na prostovoljni osnovi.

V šolskem letu 2020/2021 Upravni odbor Šolskega sklada sestavljajo Alenka Volk (predsednica), Grega Peljhan in Sergej Omladič s strani staršev ter Dorica Gale, Kristiane Končan, Maruša Veber in Irena Ham s strani šole.

Sredstva za financiranje dejavnosti pridobiva Šolski sklad s prostovoljnimi prispevki posameznikov, z donacijami podjetij in najrazličnejšimi akcijami šole, v katerih sodelujejo učenci in učitelji naše šole.

V šolskem letu 2019/2020 je Šolski sklad zbral sredstva s prodajo božično novoletnih izdelkov (1.564,26 €) in s prostovoljnimi prispevki staršev (9.428,41 €). Skupaj je bilo zbranega 10.992,67 €. Za plačilo dni dejavnosti, šole v naravi, taborov v okviru izbirnih predmetov in šolskih potrebščin za otroke iz socialno šibkejših družin je bilo namenjeno 2.040,27 €. Šolski sklad je financiral nakup knjižnega gradiva za pouk angleščine, didaktičnega materiala za popestritev ur individualne in skupinske učne pomoči za aktiv specialnih pedagoginj in psihologinj, materiala za bazar, kolesarskega poligona, vibracijske žage za pouk tehnike in tehnologije, garderobnih omaric za učence 5. razredov, mobilne telefone za podaljšano bivanje ter nakup in montažo notranjih zatemnitvenih senčil v učilnicah 1. a, 1. b, 2. a in 2. b razreda v skupni vrednosti 6.967,16 €. Razlika prihodkov nad odhodki v višini 1.985,24 € se prenese za nakup in tisk majic v naslednje šolsko leto, saj je bil nakup zaradi epidemije covid-19 zaustavljen.

V šolskem letu 2020/2021 si je Šolski sklad zastavil, da bo z zbranimi sredstvi (so)financiral:

  • osnovni in razširjeni program učencem iz socialno šibkejših družin,
  • nakup in tisk majic za člane šolskih pevskih zborov in ostale učence šole,
  • interaktivni zaslon za učilnico angleščine in latinščine,
  • nadstrešek s stojalom za kolesa,
  • delno kritje stroškov avtobusnih prevozov na šolske ekskurzije in dneve dejavnosti v primeru slabe epidemiološke slike na covid-19,
  • notranja zatemnitvena senčila za učilnico likovne umetnosti, tehnike, francoščine, matematike, 4. a in 4. b razreda ter kabinet specialne pedagoginje.

V ta namen je staršem bilo ponujeno soglasje, s katerim bi prispevali mesečno 3,00 € za delovanje Šolskega sklada. Prispevek nikakor ni obvezen, hkrati pa so zelo zaželjeni. Šolski sklad zagotavlja anonimnost donatorjev in njihovih prispevkov, razen kadar donator želi objavo.

Prosimo vas, da s svojim denarnim prispevkom pripomorete k uresničitvi ciljev Šolskega sklada. Svoje prostovoljne prispevke lahko kadarkoli nakažete na poslovni račun OŠ Prežihovega Voranca Ljubljana, Prežihova ulica 8, 1000 Ljubljana št. 01261-6030661012 in kot namen nakazila navedete »DONACIJA ŠOLSKEMU SKLADU«.

Ob koncu šolskega leta bo Šolski sklad pripravil poročilo o zbranih in porabljenih sredstvih, ki bo predstavljeno na Svetu staršev.

Za pomoč in nakazana sredstva se vam člani Upravnega odbora Šolskega sklada vnaprej najlepše zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo.

Člani Upravnega odbora Šolskega sklada
OŠ Prežihovega Voranca

Dokumenti

DONACIJSKA POGODBA
SOGLASJE
PREKLIC SOGLASJA