Šolski sklad OŠ Prežihovega Voranca

Šolski sklad Osnovne šole Prežihovega Voranca Ljubljana deluje že enaindvajseto šolsko leto. Njegov namen je pridobivanje sredstev za pomoč učencem iz socialno šibkejših družin, financiranje in vzdrževanje nadstandardne opreme in sofinanciranje razvojne in raziskovalne dejavnosti učencev, ki niso sestavni del obveznega izobraževalnega dela, in kot taki niso predmet financiranja iz proračuna Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Mestne občine Ljubljana.

Upravni odbor Šolskega sklada sestavljajo predstavniki učiteljev šole in staršev učencev šole. S takšno sestavo Šolskega sklada je zagotovljeno, da Šolski sklad dejansko sledi potrebam učencev. Vsi člani svojo funkcijo opravljajo na prostovoljni osnovi.

V šolskem letu 2019/2020 Upravni odbor Šolskega sklada sestavljajo Alenka Volk (predsednica), Grega Peljhan in Andrej Fajfar s strani staršev ter Dorica Gale, Kristiane Končan, Maruša Veber in Irena Ham s strani šole.

Sredstva za financiranje dejavnosti pridobiva Šolski sklad s prostovoljnimi prispevki posameznikov, z donacijami podjetij in najrazličnejšimi akcijami šole, v katerih sodelujejo učenci in učitelji naše šole.

V šolskem letu 2018/2019 je Šolski sklad zbral sredstva s prodajo božično novoletnih izdelkov (907,25 €), z donacijami (300 €) in s prostovoljnimi prispevki staršev (10.529,69 €). Skupaj je bilo zbranega 11.736,94 €. Za plačilo dni dejavnosti, šole v naravi, taborov v okviru izbirnih predmetov in šolskih potrebščin za otroke iz socialno šibkejših družin je bilo namenjeno 2.516,19 €. Šolski sklad je financiral izdelavo ključavnic na garderobnih omaricah, nakup didaktičnih igrač in lego kock za podaljšano bivanje od 1. – 5. razreda, materiala za bazar, vrednostne kartice za mobilni telefon, ki je last šolskega sklada ter nakup in montažo šestih klimatskih naprav v učilnicah kemije, fizike, matematike, glasbe in obe učilnici slovenščine v skupni vrednosti 12.470,27 €. Razlika odhodkov nad prihodki v višini 733,33 € je bila pokrita iz rezerv iz predhodnega šolskega leta.

V šolskem letu 2019/2020 si je Šolski sklad zastavil, da bo z zbranimi sredstvi (so)financiral:

  • osnovni in razširjeni program učencem iz socialno šibkejših družin,
  • spretnostni in prometni poligon za obvezno praktično usposabljanje učencev pred kolesarskim izpitom,
  • knjižna gradiva za pouk angleščine vključno z angleško – slovenskimi/slovensko-angleškimi slovarji,
  • didaktični material za popestritev ur individualne in skupinske učne pomoči za aktiv specialnih pedagoginj in psihologinj,
  • opremo za učilnico št. 73, ki bo namenjena socialnim igram, igram vlog, plesu in drugim sprostitvenim dejavnostim na razredni stopnji,
  • učne pripomočke in stroje za pouk tehnike in tehnologije,
  • notranja zatemnitvena senčila za oddelke 1.a, 1.b, 2.a, 2.b in učilnico likovne umetnosti,
  • garderobne omarice za bodoči 5.c razred,
  • majice za šolska športna tekmovanja in
  • nakup poenotenih emblemov za člane šolskih pevskih zborov.

V ta namen je staršem bilo ponujeno soglasje, s katerim bi prispevali mesečno 3,00 € za delovanje Šolskega sklada. Prispevek nikakor ni obvezen, hkrati pa so zelo zaželjeni. Šolski sklad zagotavlja anonimnost donatorjev in njihovih prispevkov, razen kadar donator želi objavo.

Prosimo vas, da s svojim denarnim prispevkom pripomorete k uresničitvi ciljev Šolskega sklada. Svoje prostovoljne prispevke lahko kadarkoli nakažete na poslovni račun OŠ Prežihovega Voranca Ljubljana, Prežihova ulica 8, 1000 Ljubljana št. 01261-6030661012 in kot namen nakazila navedete »DONACIJA ŠOLSKEMU SKLADU«.

Ob koncu šolskega leta bo Šolski sklad pripravil poročilo o zbranih in porabljenih sredstvih, ki bo predstavljeno na Svetu staršev.

Za pomoč in nakazana sredstva se vam člani Upravnega odbora Šolskega sklada vnaprej najlepše zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo.

Člani Upravnega odbora Šolskega sklada
OŠ Prežihovega Voranca Ljubljana

Dokumenti

DONACIJSKA POGODBA
SOGLASJE
PREKLIC SOGLASJA