OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA ŠOLSKO LETO 2024/2025

 1. Kaj so obvezni izbirni predmeti?
 2. V kakšnem obsegu izbira učenec?
 3. Potek pouka obveznih izbirnih predmetov in ocenjevanje
 4. Oprostitev obiskovanja obveznih izbirnih predmetov
 5. Zamenjava obveznega izbirnega predmeta
 6. Postopek izbire
 7. Seznam izbirnih predmetov
 8. Opisi obveznih izbirnih predmetov
 9. Prijavnice

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA ŠOLSKO LETO 2024/2025

 1. Kaj so neobvezni izbirni predmeti?
 2. Število ur, ki so namenjene neobveznim izbirnim predmetom
 3. Število predmetov, ki jih učenec lahko izbere
 4. Umestitev neobveznih izbirnih predmetov v urnik
 5. Ocenjevanje pri neobveznih izbirnih predmetih
 6. Odsotnost pri neobveznih izbirnih predmetih
 7. Normativi za oblikovanje skupin neobveznih izbirnih predmetov
 8. Menjava neobveznega izbirnega predmeta
 9. Postopek izbire
 10. Seznam neobveznih izbirnih predmetov
 11. Opisi neobveznih izbirnih predmetov
 12. Prijavnice

Kaj so obvezni izbirni predmeti?

Obvezni izbirni predmeti so način prilagajanja šole individualnim razlikam in interesom učencev. So priložnost, da učenci ob lastni izbiri teh predmetov poudarijo in razvijajo svoje močne strani in sposobnosti ter se pri njih dokažejo. Učenci se lahko za določen obvezni izbirni predmet odločajo tudi z vidika nameravanega nadaljnjega šolanja.

Obvezni izbirni predmeti so vključeni v predmetnik tretjega vzgojno-izobraževalnega zavoda, to je v 7., 8. in 9. razred. Šola mora ponuditi pouk najmanj treh obveznih izbirnih predmetov iz družboslovno-humanističnega sklopa in najmanj treh obveznih izbirnih predmetov iz naravoslovno-tehničnega sklopa. V okviru družboslovno-humanističnega sklopa mora šola ponuditi tujega jezika, nekonfesionalni pouk o verstvih in etiki ter pouk retorike.

V kakšnem obsegu izbira učenec?

Učenec izbere 2 uri obveznih izbirnih predmetov na teden, lahko tudi 3, če s tem soglašajo njegovi starši.

Učenec ima možnosti naslednje izbire in kombinacije:

 • če se učenec odloči za dve uri tedensko, ima možnost, da izbere dva enourna predmeta ali en predmet, ki obsega dve uri tedensko (obvezni izbirni predmet, ki traja dve uri tedensko, je tuji jezik);
 • v soglasju s starši se učenec odloči za tri ure tedensko, pri čemer lahko kombinira tri enourne predmete oziroma en dvourni predmet in en enourni predmet.

Istega obveznega izbirnega predmeta učenec ne more izbrati večkrat, razen če gre za nadaljevalne izbirne predmete (npr. tuji jezik, likovno snovanje …).

Učenec lahko izbere obvezne izbirne predmete le iz enega sklopa, a mora pri tem zadostiti obsegu dveh ali treh ur na teden.

Potek pouka obveznih izbirnih predmetov in ocenjevanje

Pouk obveznega izbirnega predmeta je na urniku eno uro na teden, razen tuji jezik, ki je na urniku dve uri na teden. Določene vsebine nekaterih predmetov lahko potekajo izjemoma tudi strnjeno izven rednega urnika (obisk ustanov, ekskurzije, tabori itd.) ali v obliki blok ur na 14 dni. Obiskovanje pouka obveznih izbirnih predmetov je obvezen. Obvezni izbirni predmeti se ocenjujejo s številčnimi ocenami od nezadostno (1) do odlično (5).

Če učenec izbere dva obvezna izbirna predmeta, se ocenita oba in se zaključna ocena obeh predmetov vpiše v spričevalo. Če učenec izbere tri predmete, se ocenijo vsi trije predmeti in se vse tri zaključne ocene vpišejo v spričevalo.

Učenec napreduje v naslednji razred le, če ima vse predmete, tudi obvezne izbirne predmete, ocenjene s pozitivno zaključno oceno.

Oprostitev obiskovanja obveznih izbirnih predmetov

Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko na predlog staršev oproščen obiskovanja pri obveznih izbirnih predmetih. O oprostitvi odloči ravnateljica.

Starši posredujejo pisno vlogo, ki je objavljena na spletni strani šole in ji priložijo potrdilo o vpisu v glasbeno šolo z javno veljavnim programom. V vlogi se zapiše, če želijo, da je učenec oproščen pouka obveznih izbirnih predmetov v celoti ali le v obsegu ene ure tedensko. V primeru naknadnega vpisa v glasbeno šolo z javno veljavnim programom starši posredujejo vlogo najpozneje do 31. avgusta.

Zamenjava obveznega izbirnega predmeta

Učenci se v skupine obveznih izbirnih predmetov razvrstijo do začetka novega šolskega leta. Skupino še lahko zamenjajo do vključno 15. 9. 2024, a le pod pogoji, da je v skupini, kamor želijo, še prostor, da se urnik nove skupine sklada z urnikom učenca, in da prestop ne pomeni ukinitve skupine obveznega izbirnega predmeta. Prošnjo za spremembo obveznega izbirnega predmeta pošljejo pomočniku ravnateljice na e-naslov damjan.pers@voranc.si.

Od 16. 9. 2024 zamenjave niso več možne.

Postopek izbire

 • april: anketa o obveznih izbirnih predmetih (učenci 6., 7. in 8. razreda)
 • maj: oblikovanje skupin obveznih izbirnih predmetov ter seznanitev učencev in staršev z razvrstitvijo
 • junij: usklajevanje, premiki učencev pri razvrstitvi in dokončno oblikovanje skupin

Seznam obveznih izbirnih predmetov (OIP) za šolsko leto 2024/2025

Družboslovno-humanistični sklop
PredmetKdo ga lahko izbere?
Ansambelska igraUčenci 7., 8. in 9. razreda
Filmska vzgoja 1: kaj je filmUčenci 7. razreda
Filmska vzgoja 2: filmski žanriUčenci 8. razreda
Filmska vzgoja 3: umetnost in družbaUčenci 9. razreda
Filozofija za otroke: etična raziskovanjaUčenci 8. razreda
Gledališki klubUčenci 7., 8 in 9. razreda
Latinščina IUčenci 7. razreda
Latinščina IIUčenci 8. razreda
Latinščina IIIUčenci 9. razreda
Likovno snovanje IUčenci 7. razreda
Likovno snovanje IIUčenci 8. razreda
Likovno snovanje IIIUčenci 9. razreda
Literarni klubUčenci 7., 8. in 9. razreda
Nemščina IUčenci 7. razreda
Nemščina IIUčenci 8. razreda
Nemščina IIIUčenci 9. razreda
Raziskovanje domačega kraja in varovanje njegovega okoljaUčenci 9. razreda
RetorikaUčenci 9. razreda
Turistična vzgojaUčenci 8. razreda
Verstva in etika IUčenci 7., 8. in 9. razreda
Vzgoja za medije: televizijaUčenci 7., 8. in 9. razreda
Opomba: Ob kliku na predmet se odpre njegova predstavitev.
Naravoslovno-tehnični sklop
PredmetKdo ga lahko izbere?
Daljnogledi in planetiUčenci 7., 8. in 9. razreda
Izbrani športUčenci 9. razreda
Računalništvo: multimedijaUčenci 7., 8. in 9. razreda
Šport za sprostitevUčenci 8. razreda
Šport za zdravjeUčenci 7. razreda
Opomba: Ob kliku na predmet se odpre njegova predstavitev.

OPISI OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV

ANSAMBELSKA IGRA

Učitelj: Srđan Milovanović

Enoletni predmet v obsegu 35 ur je namenjen učencem 7., 8. in 9. razreda. Namenjen je vsem učencem, ki bi radi spoznali proces ustvarjanja in poustvarjanja glasbe v različnih zasedbah (solo, duo, glasbene skupine), različne oblike izražanja (petje, ritmični in harmonični inštrumenti) ter različne žanre glasbe (klasika, rock, pop idr.). Čez leto bomo izvedli več produkcij, kjer bodo učenci nastopili v različnih zasedbah in sodelovali na šolskih prireditvah po lastnih zmožnostih.

Vabljeni so vsi učenci, ki imajo veselje do petja in igranja različnih inštrumentov. Predmet se bo predvidoma izvajal v blok urah.


FILMSKA VZGOJA I: kaj je film

Učitelj: Srđan Milovanović

Predmet je namenjen učencem 7. razreda, ki predmet obiskujejo prvič. To je enoletni izbirni predmet za vse učence raziskovalnega in ustvarjalnega duha. Preko ogledov, delavničnega načina raziskovanja in ustvarjanja ter predavanja gostov iz sveta filmskega ustvarjanja bomo spoznavali filmski medij in kako lahko vidimo oziroma pokažemo življenje skozi njega. Predmet se izvede v obsegu 35 ur v šolskem letu, vendar bo časovno potekal nekoliko drugače, občasno strnjeno. Spoznali bomo postopke razvijanja scenarija, kadriranja, montaže in drugih vidikov ustvarjanja filmske umetnosti.   

Vabljeni so vsi učenci, ki bi radi pobližje spoznali proces ustvarjanja televizijske in filmske produkcije ter ustvarjali lastne filmske izdelke. Predmet se bo predvidoma izvajal v blok urah.


FILMSKA VZGOJA II: filmski žanri

Učitelj: Srđan Milovanović

Predmet je namenjen učencem 8. razreda, ki predmet obiskujejo prvič. To je enoletni izbirni predmet za vse učence raziskovalnega in ustvarjalnega duha. Predmet se izvede v obsegu 35 ur v šolskem letu, vendar bo časovno potekal nekoliko drugače, občasno strnjeno. Spoznali bomo zgodovino filmske umetnosti, postopke razvijanja scenarija, kadriranja, montaže in drugih vidikov ustvarjanja filmske umetnosti.

Vabljeni so vsi učenci, ki bi radi globlje spoznali proces ustvarjanja televizijske in filmske produkcije ter ustvarili lasten filmski izdelek. Predmet se bo predvidoma izvajal v blok urah.


FILMSKA VZGOJA III: umetnost in družba

Učitelj: Srđan Milovanović

Predmet je namenjen učencem 9. razreda, ki predmet obiskujejo prvič. To je enoletni izbirni predmet za vse učence raziskovalnega in ustvarjalnega duha. Preko ogledov, delavničnega načina raziskovanja in ustvarjanja ter predavanja gostov iz sveta filmskega ustvarjanja bomo spoznavali filmski medij in kako lahko vidimo oziroma pokažemo življenje skozi njega. Predmet se izvede v obsegu 35 ur v šolskem letu, vendar bo časovno potekal nekoliko drugače, občasno strnjeno. Spoznali bomo postopke razvijanja scenarija, kadriranja, montaže in drugih vidikov ustvarjanja filmske umetnosti.

Vabljeni so vsi učenci, ki bi radi pobližje spoznali proces ustvarjanja televizijske in filmske produkcije ter ustvarjali lastne filmske izdelke. Predmet se bo predvidoma izvajal v blok urah.


FILOZOFIJA ZA OTROKE: ETIČNA RAZISKOVANJA

Učiteljica: Neža Bohinc

Predmet filozofija za otroke je obvezni izbirni predmet, pri katerem osmošolci izhajajo iz življenjskih izkušenj in vsakdanjih situacij. Preko zgodb raziskujejo probleme in spoznavajo različne tematike. Predmet spodbuja samostojno in kritično mišljenje ter razvija kognitivne in komunikacijske sposobnosti. S pomočjo zgodb učenci spoznavajo naslednje tematske sklope: prav in narobe, svoboda in pravila, vrednote, dejstva, mnenje, poštenost, prijateljstvo in o diskusiji.

Filozofski problemi so prilagojeni učencem osmega razreda in vzbujajo radovednost in enakopravno sodelovanje v raziskovalni skupini. S pomočjo lastnega doprinosa v skupini bodo učenci bolje spoznali samega sebe, druge in svet, v katerem živijo.

Splošni cilji predmeta so:

 • filozofsko raziskovanje etičnih, socialnih, spoznavnih in ontoloških problemov,
 • razvijanje avtonomnega, kritičnega, refleksivnega mišljenja,
 • razvijanje kulture dialoga (izražanje in zagovor lastnih stališč, mnenj, poslušanje, upoštevanje in sprejemanje stališč drugih),
 • razvijanje miselnih spretnosti (oblikovanje mnenj, analiziranje, sintetiziranje, primerjanje, klasificiranje, postavljanje vprašanj, iskanje hipotez, izpeljevanje, odkrivanje predpostavk in posledic, reševanje problemov).

GLEDALIŠKI KLUB

Učitelj: Srđan Milovanović

Enoletni predmet je namenjen učencem 7., 8. in 9. razreda. Spoznavali bomo različne oblike gledaliških uprizoritev (mladinsko gledališče in gledališče za odrasle, improvizacijsko gledališče, lutkovno gledališče, muzikal, ulično gledališče, variete ipd.), produkcijo tovrstnih predstav v ozadju (scenski tehnik, inspicient, rekviziter, kostumograf idr.), brali osrednja besedila slovenske in tuje mladinske in nemladinske dramatike, spoznavali zgradbo dramskega besedila, pretvarjali literarno besedilo v predlogo za predstavo, posamezno in skupaj poskusili napisati igro in se udeležili predstave ter na koncu leta skušali ustvariti lastno predstavo. Učenci bodo tako spoznavali prvine gledališke, lutkovne in radijske umetnosti, proces ustvarjanja in kulture obnašanja v teh ustanovah.

Vabljeni so vsi učenci, ki bi radi pobližje spoznali proces igralstva in ustvarjanja gledališke predstave. Predmet se bo predvidoma izvajal v blok urah.


LATINŠČINA I, II, III

Učiteljica: Tea Kranjc

V devetletki ima latinščina status obveznega izbirnega predmeta v zadnjem triletju. Izvaja se v obsegu dveh ur tedensko.

Učenje latinščine na zgodnji, osnovnošolski stopnji je izjemnega pomena predvsem za humanistično vzgojo. Z njim si učenec med drugim razvija:

 • jezikovno samozavest;
 • zavest o povezovanju jezikovnih pojavov s kulturno-civilizacijskim okoljem;
 • splošne kulturne in izobrazbene vrednote.

Z učenjem latinščine učenec med drugim spoznava:

 • osnovne zakonitosti latinskega jezika, ki mu omogočajo razumeti preproste citate iz antike in poznejših obdobij ter lažja prirejena besedila;
 • splošnejše jezikovne zakonitosti, s čimer poglablja razumevanje modernih jezikov;
 • vrednote antike in antično misel ter njun odločujoči vpliv na oblikovanje naše kulturne zavesti in civilizacije.

Osnovnošolski učni program za latinščino je zasnovan tako, da pomeni samostojno, zaključeno celoto, hkrati pa je lahko tudi osnova za nadaljevalno učenje v klasični gimnaziji.


LIKOVNO SNOVANJE I, II, III

Učiteljica: Alenka Ložar Borko

Je enoletni predmet, namenjen učencem 7., 8. in 9. razreda. Izvaja se v obsegu ene ure tedensko.

Izbirni predmet likovno snovanje dopolnjuje in nadgrajuje vsebine iz rednega predmeta likovne umetnosti. Poudarek predmeta je na spoznavanju, odkrivanju in razvijanju učenčeve ustvarjalnosti.

Učenci bodo spoznali zakonitosti likovnega prostora, se naučili posebnosti kaligrafske pisave, modnega ter prostorskega oblikovanja, spoznali risanje s svetlobo in različne slikarske tehnike ter ob tem razvijali občutek za estetiko, ročne spretnosti in kreativno mišljenje.

Obiskali bomo tudi likovne razstave izven šole, slikali zunaj in izvedli različne skupinske slikarske projekte. Predmet se bo med drugim en dan v šolskem letu izvedel strnjeno v obliki ustvarjanja na prostem.


LITERARNI KLUB

Učiteljica: Petra Ovčar

Izbirnemu predmetu Literarni klub je namenjena ena ura pouka tedensko, tj. 35 (32) ur letno. Ponuja možnost, da učenec spoznava in razvija zanimanje za sprejemanje različnih književnih zvrsti, predvsem pa pozitiven odnos do branja in pisanja.

S pomočjo prebranega in povedanega bodo učenci spoznavali druge kulture, si tako širili svoje obzorje in posredovali svoje vtise. Ukvarjali se bomo z branjem besedil, razpravljali o njih ter hkrati poglabljali svoje literarno znanje. Ob izbranih besedilih bomo postopoma razvijali zmožnost kritičnega razmišljanja. Učenci bodo upovedovali svoje stvaritve domišljijskih svetov in se ustvarjalno odzivali na prebrano.

Zajadrali bomo v bralne svetove, sodelovali z Društvom Bralna značka in drugimi ustanovami, spremljali natečaje, pripravljali razstave, sodelovali pri različnih projektih ipd. Če bo možno, bomo obiskali kakšen knjižni sejem, kulturno ustanovo ali knjižnico.

Predmet se bo povezoval tudi z drugimi predmeti in področji (npr.: s šolskim novinarstvom, tujimi jeziki, zgodovino, geografijo, likovno in glasbeno umetnostjo, knjižnično vzgojo,  vzgojo za medije itd.).


NEMŠČINA I, II, III

Učitelj: Damjan Perš

Nemščina je triletni obvezni izbirni predmet v 7., 8. in 9. razredu, ki se izvaja dve uri tedensko. Učenec lahko po enem ali dveh letih učenja nemščine izstopi. Z učenjem nemščine lahko začne tudi v 8. ali 9. razredu, če ima ustrezno predznanje.

Učenci, ki uspešno zaključijo šolanje v osnovni šoli in s tem tudi triletno učenje nemščine kot obveznega izbirnega predmeta, lahko v gimnaziji nadaljujejo z učenjem nemščine po modulu B, to je nadaljevalni drugi tuji jezik.

Pouk nemščine je usmerjen k učencu, njegovemu jezikovnemu razvoju in postopni samostojnosti ter temelji na razvijanju vseh štirih jezikovnih sposobnosti: slušnega in bralnega razumevanja ter  ustnega in pisnega sporočanja, pri čemer učenci sočasno spoznavajo družbeno-kulturno ozadje različnih nemško govorečih skupnosti. Dopolnjuje se z možnostjo opravljanja nemške bralne značke (v 7., 8. in 9. razredu) in sodelovanja na tekmovanju osnovnošolcev s področja nemščine (v 8. in 9. razredu).

Pouk je dodatno obogaten s ponudbo izvedbe enodnevnih ekskurzij (7. razred) in (tridnevnih) jezikovno-zgodovinskih taborov (8. in 9. razred) v nemško govoreče dežele.


RAZISKOVANJE DOMAČEGA KRAJA IN VARSTVO NJEGOVEGA OKOLJA

Učiteljica: Rosana Uršič

Izbirni predmet raziskovanje domačega kraja in varstvo njegovega okolja je namenjen učencem 9. razreda. V 9. razredu se učenci pri rednem pouku geografije seznanijo s Slovenijo kot svojo domovino, pri izbirnem predmetu raziskovanje domačega kraja in varstvo njegovega okolja pa učenci spoznavajo posebnosti življenja v Ljubljani. V okviru izbirnega predmeta bomo na različne načine spoznavali življenje v mestu in njeni ožji ter širši okolici.

Preučevali bomo naravno- in družbenogeografske značilnosti domačega kraja, poseben poudarek je na varstvu okolja ter na varstvu naravne in kulturne dediščine v domačem kraju.

Pouk pri predmetu je usmerjen v aktivno delo učencev. Učenci raziskujejo z metodami terenskega dela, kot so opazovanje, primerjanje, kartiranje, anketiranje, orientiranje, spoznavanje lokalnih običajev in podobno.

Poznavanje domačega kraja bomo nadgradili še s strokovno ekskurzijo v eno izmed petih naravnogeografskih enot Slovenije in/ali v zamejstvo.


RETORIKA

Učiteljica: Neža Bohinc

Retorika je veščina, ki nas v različnih oblikah in obsegu spremlja skozi celotno človeško zgodovino.

Ker nas govorjenje spremlja na različnih področjih našega življenja, bodo pridobljene tehnike argumentiranja in izražanja lastnih mnenj povezovala znanje različnih šolskih predmetov. S tehnikami argumentiranja bodo učenci izboljšali svoj javni nastop in bodo pridobili znanje za prepričljivo ter strukturirano argumentiranje lastnih prepričanj.

Pri pouku bomo natančneje spoznavali:

 • nastanek in zgodovino retorike,
 • kaj je retorika,
 • etiko dialoga,
 • kaj je argumentacija,
 • razliko med dobrimi in slabimi argumenti,
 • kako lahko oblikujemo prepričljive govore ter
 • strategije uspešnega in prepričljivega javnega nastopanja.

Učenci se bodo naučili samostojnega in kritičnega oblikovanja ter izražanja svojih stališč. Pouk bo v razredu potekal preko dialogov, debat in javnih nastopanj.


TURISTIČNA VZGOJA

Učiteljica: Rosana Uršič

Izbirni predmet turistična vzgoja je enoletni predmet, ki je namenjen učencem 8. razreda.

Pri predmetu se bomo seznanili z osnovami turizma v domačem kraju ter o pomenu turizma za razvoj kraja kot tudi za razvoj države. Vključevali se bomo v turistično življenje domačega kraja in pri tem spoznavali ljudi in ustanove, ki se ukvarjajo s turizmom in živijo od njega.

Prav tako se bomo srečali z različnimi poklici v turizmu in se seznanili z možnostmi zaposlitve v turistični dejavnosti.

Delo pri predmetu bo temu primerno predvsem terensko, med drugim bomo obiskali Turistično informacijski center Ljubljana, turistične agencije, Srednjo šolo za gastronomijo in turizem, hostel in hotele v Ljubljani.

Hkrati bomo pridobivali praktične veščine, kot je orientacija, anketiranje, kartiranje in podobno.

V učilnici se bomo pripravljali na terensko delo, kot posebna aktivnost v okviru izbirnega predmeta je predvidena simulacija dela v turistični agenciji in dela turističnega vodnika na terenu. Ob vsem tem bomo pridobivali predvsem sposobnost javnega nastopanja.

Pridobljeno znanje in veščine bomo na koncu nadgradili še s tridnevnim strokovnim taborom v tujino.


VERSTVA IN ETIKA I

Učiteljica: Nika Žunič

Izbirni predmet Verstva in etika predstavlja priložnost za raziskovanje verstev in etičnih načel, ki tvorijo temelje človeške kulture in družbe. Širše bomo spoznavali teme, ki jih sicer že obravnavamo pri domovinski in državljanski kulturi in etiki, a bolj temeljito.

Raziskovali bomo svet verstev in etike ter se potopili v bogastvo kulturne raznolikosti. Spoznali bomo različna verstva, kot so krščanstvo, islam, hinduizem, budizem, judaizem in šamanizem ter razumeli njihove osnovne koncepte, obrede in praznike.

Raziskovali bomo različne verske tradicije, ki so od nekdaj bogatile človeško zgodovino in oblikovale identitete posameznikov ter celotnih skupnosti. Pri tem se bomo poglabljali v različna verstva, kot so krščanstvo, islam, hinduizem, budizem, judaizem in šamanizem. Vsako verstvo nosi svoje edinstvene značilnosti, prepričanja, običaje ter praznovanja, ki jih bomo natančneje spoznali in razumeli. Razpravljali bomo o načinu življenja, ki ga ljudje izberejo, da bi našli smisel in povezanost v svetu, ki se nenehno spreminja.

Razpravljali bomo o moralnih dilemah in vrednotah, ki so pomembne pri oblikovanju naših odločitev in ravnanj in pri tem poudarjali pomen strpnosti in empatije.

Poleg tega bomo preko umetnosti, kot so literatura, film, glasba in likovna umetnost, spoznavali kulturne izraze različnih verstev ter razvijali razumevanje in spoštovanje drugačnosti.

Nova spoznanja bodo pospremljena z osebnim razmislekom in zavedanjem o tem, kdo smo ter kakšen svet si želimo ustvariti. Razmislili bomo o tem, kako lahko svoje znanje in razumevanje verstev in etike uporabimo za ustvarjanje pozitivnih sprememb v našem življenju in svetu okoli nas. Trudili se bomo postati glasovi sprememb, ki vodijo k bolj pravičnemu, strpnejšemu in sočutnemu svetu.


VZGOJA ZA MEDIJE

Učiteljica: Nika Žunič

Raziskovanje sveta medijev bo potekalo ob podrobnejšem spoznavanju televizije. Skupaj bomo odkrivali, kako mediji oblikujejo naše razumevanje sveta ter razvijali kritično razmišljanje o medijskih sporočilih.

Začeli bomo z osnovami: kako mediji vplivajo na naše vrednote in način razmišljanja. Skozi raznolike medijske vsebine bomo spoznavali njihov vpliv na naše odločitve in stališča ter razvijali kritično razmišljanje.

Raziskovali bomo zgodovino televizije od njenih začetkov do današnjih dni. Spoznavali bomo, kako se je ta pomemben medij razvil in postal del našega vsakdana.

Dotaknili se bomo tudi novinarskega dela in njegovega vpliva na področje medijev. Spraševali se bomo, kako novinarji zbirajo informacije, jih preverjajo in oblikujejo zgodbe, ki jih srečujemo na televiziji, v časopisih in na spletu.

Razpravljali bomo o vplivu množičnih medijev na naše življenje. Spoznavali bomo, kako medijske vsebine oblikujejo naše stališča, prepričanja in vedenje. Posebno pozornost bomo namenili temi medijev in nasilja. Razpravljali bomo o vplivu medijskih vsebin na naše razumevanje nasilja in kako prispevati k oblikovanju bolj zdravega medijskega okolja.


DALJNOGLEDI IN PLANETI

Učiteljica: Polonca Štefanič

Pri predmetu bomo z učenci iskali odgovore na vprašanja o planetih našega osončja.

Poleg spoznavanja planetov in njihovih značilnosti nas bo posebej zanimalo:

 • če bi bilo mogoče živeti na katerem od drugih planetov našega osončja,
 • zakaj imajo nekateri mnogo lun, nekateri pa nobene,
 • kakšna je sestava ozračja na planetih,
 • koliko časa bi potrebovali za pot na izbrani planet,
 • kako bi si tam uredili življenje in ali bi bilo to sploh mogoče …

V merilu bomo preračunali razdalje med planeti in velikosti planetov. Razmišljali bomo, če bi lahko naredili model osončja in koliko prostora bi zanj potrebovali.

Seznanili se bomo z osnovami sestave in delovanja daljnogledov in teleskopov. Naučili se bomo poiskati ustrezne podatke za opazovanje planetov in se ukvarjali z vprašanjem, kateri mesec je posamezni planet najbolje opazovati, ob kateri uri in na katerem delu neba.

Ure bodo izvedene deloma v šoli deloma na taboru.


RAČUNALNIŠTVO: MULTIMEDIJA

Učitelj: Anže Rozman

Predmet je namenjen učencem 7., 8. in 9. razreda. Izvaja se v obsegu ene ure tedensko.

Učenci bodo pri predmetu multimedija poglobili znanje o uporabi računalniške programske opreme. Spoznavali bomo programje (software), s katerim izdelujemo multimedijske predstavitve. Iskali bomo tudi načine, kako pridobiti multimedijska gradiva. Predmet je zasnovan kot projektno delo, pri katerem bodo učenci uporabljali programe za izdelavo in obdelavo slik, zvoka, video vsebin in prosojnic. Učenci bodo pri predmetu izdelali predstavitev izbrane teme z lastno ustvarjenimi multimedijskimi gradivi.

Delo pri predmetu je projektnega tipa.


IZBRANI ŠPORT

Učitelj: Tadej Žvikart

Izbirni predmet rekreacija je namenjen različnim športnim vsebinam. Cilj predmeta je ponuditi učencem čim bolj pester izbor vsebin in zagotoviti 3. uro športa na teden.  Izvajali se bodo tako ekipni športi (nogomet, košarka, odbojka, rokomet, floorball), kakor tudi badminton, speedminton, sproščanje, ples, skoki z male prožne ponjave itn. Vsebina ure bo temeljila predvsem na igri in manj na vajah. Izvedeni bodo tudi enodnevni izleti z vsebino, ki je ne moremo izvajati na šoli.


ŠPORT ZA SPROSTITEV

Učitelj: Tadej Žvikart

Način življenja v današnji dobi ima čedalje več škodljivih vplivov na človeka (telesna neaktivnost, nezdrava prehrana, pasivno preživljanje prostega časa, prezaposlenost, stresne situacije). Posebno negativne posledice se kažejo pri mlajših generacijah v letih razvoja. Zato je ena največjih vrednot današnjega časa najti sredstvo oziroma način, kako preseči takšno stanje. Eno od zelo učinkovitih sredstev je prav gotovo šport.

Dejavnosti: splošne kondicijska priprava; tek (jogging), aerobika, pohodništvo, gorništvo, plezanje na umetni plezalni steni, tek na smučeh, badminton, rolanje ali kolesarjenje. igre z žogo …

Zaradi narave dejavnosti bomo nekatere vsebine izvedli v strnjenih urah v popoldanskem času ali med vikendom.


ŠPORT ZA ZDRAVJE

Učiteljica: Nina Habič

Izbirni predmet je namenjen učencem 7. razreda. Namenjen je vsem tistim, ki bi želeli imeti 3. uro športa tudi v 7. razredu. V 7., 8. in 9. razredu sta sicer 2 uri športa na teden. Pri obveznem izbirnem predmetu šport za sprostitev je veliko športnih vsebin, ki jih predlagate učenci sami in vsebine, ki se jim manj posvečamo pri rednih urah športa. Gre predvsem za igro ekipnih športov – nogometa, košarke in odbojke, badminton in različnih elementarnih iger z žogo. Cilj predmeta je zadovoljitev potrebe po igri in vztrajanja v čim višji intenzivnosti vsakega posameznika. Spoznamo tudi kaj vpliva na zdravje in kako za to skrbimo sami. Poleg pouka v telovadnici se bomo odpravili na ogled smučarskih poletov v Planico in na športni tabor, kjer bomo spoznali športne aktivnosti, ki jih na šoli sicer ne izvajamo (kajak, plezanje, lokostrelstvo, ultimate frizbi, kolesarjenje, orientacija …).


Prijavnice


Kaj so neobvezni izbirni predmeti?

Neobvezni izbirni predmeti so del razširjenega programa osnovne šole, v katerega se učenci vključujejo prostovoljno.

Šola lahko za učence 4., 5. in 6. razreda ponudi pouk sledečih neobveznih izbirnih predmetov:

 • drugi tuji jezik,
 • računalništvo,
 • šport,
 • tehnika in
 • umetnost.

Za učence 7., 8. in 9. razreda se kot neobvezni izbirni predmet izvaja pouk drugega tujega jezika.

Neobvezni izbirni predmet omogoča učencu, da lahko obiskuje pouk tistega predmeta, ki ga izbere glede na svoje želje oziroma sposobnosti.

Učenec se lahko v soglasju s starši odloči, da ne bo obiskoval nobenega neobveznega izbirnega predmeta.

Število ur, ki so namenjene neobveznim izbirnim predmetom

Neobvezni izbirni predmeti računalništvo, šport, tehnika in umetnost se v skladu s predmetnikom osnovne šole izvajajo v obsegu ene ure na teden ter drugi tuji jezik v obsegu dveh ur na teden.

Število predmetov, ki jih učenec lahko izbere

Učenec lahko izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov na teden. Ko učenec izbere neobvezni izbirni predmet, ga ne more opustiti, temveč ga mora obiskovati do konca pouka v šolskem letu.

Umestitev neobveznih izbirnih predmetov v urnik

Neobvezni izbirni predmeti sodijo v razširjen program osnovne šole, zato ti predmeti ne morejo biti uvrščeni v urnik med obvezne predmete. Glede na organizacijo obveznih predmetov bodo neobvezni izbirni predmeti izvajani v predurah ali 6 oziroma 7. šolsko uro, lahko tudi v obliki blok ur na 14 dni.

Ocenjevanje pri neobveznih izbirnih predmetih

Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju izenačeni z obveznimi predmeti, kar pomeni, da se znanje pri neobveznih izbirnih predmetih ocenjuje in se zaključene ocene vpišejo v spričevalo.

Odsotnost pri neobveznih izbirnih predmetih

Prisotnost učenca pri neobveznih izbirnih predmetih se obravnava enako kot pri obveznih predmetih. Vsako odsotnost morajo starši opravičiti.

Normativi za oblikovanje skupin neobveznih izbirnih predmetov

Normativ za oblikovanje učnih skupin pri pouku neobveznih izbirnih predmetov je 28.

Učne skupine pri pouku neobveznih izbirnih predmetov od 4. do 9. razreda se oblikujejo iz učencev drugega oziroma tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja.

Učna skupina za izvajanje posameznega neobveznega izbirnega predmeta od 4. do 9. razreda se oblikuje za najmanj 12 učencev. Šola oblikuje učno skupino za pouk neobveznega izbirnega predmeta za učence drugega oziroma tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja za najmanj 8 učencev, če je to edina učna skupina.

Učna skupina za izvajanje neobveznega izbirnega predmeta šport in neobveznega izbirnega predmeta tehnika se deli, če je v njej 21 ali več učencev.

Menjava neobveznega izbirnega predmeta

Če si ob začetku šolskega leta učenec premisli in želi zamenjati neobvezni izbirni predmet, lahko to naredi do vključno 30. 9. 2024, a le v primeru, da sprememba ne ogrozi obstoja skupine oziroma do zapolnitve posamezne učne skupine.

Prošnjo za menjavo neobveznega izbirnega predmeta naslovijo starši pomočniku ravnateljice na e-naslov damjan.pers@voranc.si.

Postopek izbire

 • april: anketa o neobveznih izbirnih predmetih (učenci 3., 4. in 5. razreda)
 • maj: oblikovanje skupin neobveznih izbirnih predmetov ter seznanitev učencev in staršev z razvrstitvijo
 • junij: usklajevanje, premiki učencev pri razvrstitvi in dokončno oblikovanje skupin

Seznam neobveznih izbirnih predmetov (NIP) za šolsko leto 2024/2025

V šolskem letu 2024/2025 so v ponudbi naslednji predmeti za:

Opomba: Ob kliku na predmet se odpre njegova predstavitev.

OPISI NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV

DRUGI TUJI JEZIK FRANCOŠČINA

Učiteljica: Marjetka Zorec

Znanje tujih jezikov je nedvomno eno tistih področij, ki je v modernem svetu cenjeno in iskano. Prej ko pride otrok v stik s tujimi jeziki, lažje se bo kasneje na zavedni ravni učil še druge tuje jezike. Tuji jeziki bodo tako na prijeten način postali stalni spremljevalci v njegovem življenju.

Zgodnje učenje tujih jezikov poteka spontano, nezavedno, skozi igro. Otrokom pomaga razviti samozavest in izgubiti strah pred govorjenjem pred drugimi. Največjo prednost zgodnjega učenja tujih jezikov vidim tako kot učiteljica z 20-letnimi izkušnjami poučevanja prav v razvoju otrokovih govornih sposobnosti. Otroci imajo močno potrebo po govorjenju, jezika ne dojemajo kot učenje, temveč kot sredstvo za izražanje.

Pri urah francoščine se otroci naučijo tudi sodelovalnega dela. Naša redna stalnica je delo v skupinah, ki se večkrat premešajo in ki pod mojim mentorstvom ustvarjalno utrjujejo snov že pri samem pouku.

Francoščina poteka na naši osnovni šoli od 4. do 9. razreda po učnem načrtu, ki predvideva šestletno nadgradnjo znanja. Učenci se tako francoščine lahko učijo 6 let in si pridobijo odlično predznanje za francoščino ali drug romanski jezik, ki ga lahko v srednji šoli že nadgrajujejo.

Na kakšen način se bomo učili francoščine?

Apprendre le français en s‘amusant? Ja, učili se bomo na zabaven način!

Pouk bo potekal na sproščen način:

 • usvajanje jezika preko izdelkov, ki jih učenci sami izdelajo pri pouku: izdelava francoske škatle, knjižno kazalo z živalmi, pismo Božičku, kocka s sadjem in zelenjavo, kuverta z vprašanji za intervju, izdelava križanke in igralne podloge za Igro z račko,
 • veliko pogovorov: igra vlog, dialogi, uganke, skrivnostne zgodbe, ki  spodbujajo otrokovo radovednost ter pesmice in izštevanke,
 • projektno delo v spletni učilnici za francoščino, kjer bomo reševali preproste interaktivne vaje,
 • kombinacija z metodo CLIL: učenje tujega jezika s pomočjo vsebin drugih šolskih predmetov: peka slaščic po francoskih receptih in povezava z naravoslovjem in angleščino: spoznavanje francoskih imen rastlin in živali …
 • “flash cards” in igre, ob katerih se otroci ne zavedajo, da se učijo tudi slovnico in ki spodbujajo otrokovo radovednost,
 • spoznavanje navad in običajev francosko govorečih držav,
 • učenje preko vseh čutil: preko vonjav, okušanja, tipanja: Kako diši Francija? Ugani, kaj se skriva v magični torbi? Poskusi in ugotovi, kaj se skriva v škatli presenečenja?

RAČUNALNIŠTVO

Učitelj: Anže Rozman

V današnji družbi ima računalništvo pomembno vlogo, saj je vključeno v vsa področja našega življenja. Da bi bili v tej družbi uspešni, moramo razumeti delovanje informacijsko-komunikacijskih tehnologij in konceptov, na katerih temelji tehnologija. Neobvezni izbirni predmet seznanja učence z različnimi področji računalništva. Učenci se pri računalništvu seznanjajo s tehnikami in metodami reševanja problemov in razvijajo algoritmičen način razmišljanja, spoznavajo omejitve računalnikov in njihov vpliv na družbo.

Način dela pri predmetu spodbuja ustvarjalnost, sodelovanje in poseben način razmišljanja ter delovanja. S spoznavanjem računalniških konceptov in razvijanjem postopkovnega načina razmišljanja učenci pridobivajo znanja, spretnosti in veščine, ki so veliko bolj trajni kot hitro razvijajoče se tehnologije.

Predmet ne temelji na spoznavanju dela s posameznimi programi, ampak učence seznanja s temeljnimi računalniškimi koncepti in procesi.


ŠPORT

Učiteljica: Dorica Gale

V današnjem času, ki ga označujejo čedalje manjša gibalna dejavnost, nezdrave  prehranjevalne navade in specifični, večkrat rizični načini preživljanja prostega časa, ima športna dejavnost v šoli poseben pomen za zdrav razvoj odraščajočih učencev.

Strokovnjaki poudarjajo, da le strokovno vodena, dovolj intenzivna, kakovostno strukturirana in redna športna vadba lahko nevtralizira negativne posledice današnjega pretežno sedečega življenja in neustreznih prehranjevalnih navad sodobnih mladih generacij.

Gibanje ima številne pozitivne vplive na zdravje človeka. S primerno športno vadbo navajamo učence na zavesten nadzor pri izvedbi položajev in gibanj telesa ter tako oblikujemo pravilno telesno držo; razvijamo koordinacijo gibanja, vzdržljivost, moč, hitrost in gibljivost; učinkovito uravnavamo telesno težo in količino podkožnega maščevja, pripomoremo h gradnji kostne mase in pozitivno vplivamo na številna druga področja učenčevega razvoja.

Neobvezni izbirni predmet šport zato vključuje predvsem tiste vsebine, ki učinkovito vplivajo na telesni in gibalni razvoj učencev, spodbujajo njihovo ustvarjalnost, hkrati pa so z vidika športno-rekreativnih učinkov pomembne za kakovostno preživljanje prostega časa v vseh življenjskih obdobjih. To so vsebine, ki morajo biti prisotne v vsakodnevni športni vadbi učencev (teki, skoki, plezanja, akrobatske prvine idr.), in številne nove vsebine, ki jih ni v rednem programu predmeta šport. Tako dopolnjuje osnovni program predmeta šport, skupaj pa predstavljata obogateno celoto in pomembno spodbudo za oblikovanje učenčevega dejavnega življenjskega sloga.

Na podlagi razvojnih potreb učencev tega starostnega obdobja program vključuje dejavnosti treh sklopov, katerim učitelj nameni tretjino časa.

Prvi sklop predstavljajo športne dejavnosti, ki so usmerjene predvsem v razvoj splošne (aerobne) vzdržljivosti:

 • teki,
  • dejavnosti na snegu,
  • nordijska hoja in tek ter
  • aerobika.

Drugi sklop predstavljajo športne dejavnosti, ki so usmerjene predvsem v razvoj koordinacije gibanja, ravnotežja, natančnosti in ustvarjalnosti:

 • ples,
 • hokejske igre,
 • igre z loparji,
 • žogarije,
 • ravnotežne spretnosti in
 • zadevanje tarč.

Tretji sklop predstavljajo športne dejavnosti, ki so usmerjene predvsem v razvoj različnih pojavnih oblik moči:

 • akrobatika,
  • skoki,
  • plezanja in
  • borilni športi.

UMETNOST

Učiteljica: Andreja Kobe

Predmet spodbuja kreativnost in vzbuja radovednost mladih likovnih ustvarjalcev.

Učencem umetnost omogoča sprostitev, razvoj interesov in aktiven odnos do kulture in umetnosti.

Z udejstvovanjem oblikujejo pozitiven odnos do nacionalne in svetovne kulturno-umetniške dediščine ter njenega vključevanja v sodobnost.

Učenci z ustvarjanjem izražajo in spoznavajo sebe v odnosu do okolja ter pri tem osebnostno rastejo.

Zastavljene cilje bomo dosegali z aktivnostmi, ki bodo prilagojene zmožnostim učencev in objektivnim danostim.

Ustvarjali bomo likovne izdelke v različnih likovnih tehnikah, preko šolskega leta obiskali vsaj 3 galerije (muzeje), estetsko urejali prostore šole in sodelovali na vsaj enem likovnem natečaju. Ozavestili bomo »moč« likovnega ustvarjanja in pri tem uživali.


Prijavnice

Skip to content