Izbirni predmeti

Poleg obveznih predmetov osnovna šola izvaja tudi

  1. pouk obveznih izbirnih predmetov (OIP) za učence 7., 8. in 9. razreda in
  2. pouk neobveznih izbirnih predmetov (NIP) in sicer:
  • za učence 1. razreda: pouk prvega tujega razreda
  • za učence 4., 5. in 6. razreda: drugi tuj jezik (francoščina), računalništvo in šport
  • za učence 7., 8. in 9. razreda: drugi tuj jezik (francoščina).

Zakon o osnovni šoli določa, da lahko učenec izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko.

Neobvezni izbirni predmeti se ocenjujejo s številčnimi ocenami od 1 do 5. Znanje izbirnih predmetov se ne preverja na nacionalnem preverjanju znanja. Učenec lahko napreduje le, če ima pozitivne zaključne ocene pri vseh predmetih, tudi pri izbirnih.

Izbirni predmeti se izvajajo 1 uro tedensko (lahko strnjeno v enem obdobju), le tuji jeziki dve uri tedensko.

Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju izenačeni z obveznimi predmeti osnovne sole, torej se znanje učencev pri neobveznih izbirnih predmetih ocenjuje, zaključne ocene pa se vpišejo v spričevalo.

Na osnovi prijav bomo oblikovali skupine izbirnih predmetov za naslednje šolsko leto, vendar bomo izvajali le tiste izbirne predmete, za katere bo prijavljeno zadostno število učencev v skladu s Pravilnikom o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole.

Predlagamo vam, da odločitev o izbiri skrbno pretehtate in se po potrebi posvetujete tudi z razredničarko in drugimi učitelji.

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI (PRIJAVNICE)

OIP 7. – 9. razred (predstavitev predmetov)
Prijavnica za 7. razred
Prijavnica za 8. razred
Prijavnica za 9. razred

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI (PRIJAVNICE)

NIP 4. – 6. razred (predstavitev predmetov)
NIP 1. razred
NIP 4. – 6. razred
NIP 7. – 9. razred