Izbirni predmeti

Poleg obveznih predmetov osnovna šola izvaja tudi

  • pouk obveznih izbirnih predmetov (OIP) za učence 7., 8. in 9. razreda in
  • pouk neobveznih izbirnih predmetov (NIP) in sicer:
    • za učence 1. razreda: pouk prvega tujega jezika
    • za učence 4., 5. in 6. razreda: drugi tuj jezik (francoščina), računalništvo in šport
    • za učence 7., 8. in 9. razreda: drugi tuj jezik (francoščina).

Zakon o osnovni šoli določa, da lahko učenec izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko.

Neobvezni izbirni predmeti se ocenjujejo s številčnimi ocenami od 1 do 5. Znanje izbirnih predmetov se ne preverja na nacionalnem preverjanju znanja. Učenec lahko napreduje le, če ima pozitivne zaključne ocene pri vseh predmetih, tudi pri izbirnih.

Izbirni predmeti se izvajajo 1 uro tedensko (lahko strnjeno v enem obdobju), le tuji jeziki dve uri tedensko.

Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju izenačeni z obveznimi predmeti osnovne sole, torej se znanje učencev pri neobveznih izbirnih predmetih ocenjuje, zaključne ocene pa se vpišejo v spričevalo.

Na osnovi prijav bomo oblikovali skupine izbirnih predmetov za naslednje šolsko leto, vendar bomo izvajali le tiste izbirne predmete, za katere bo prijavljeno zadostno število učencev v skladu s Pravilnikom o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole.

Predlagamo vam, da odločitev o izbiri skrbno pretehtate in se po potrebi posvetujete tudi z razredničarko in drugimi učitelji.

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI (PRIJAVNICE)

Prijavnice za šolsko leto 2024/2025 bodo objavljene naknadno.

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI (PRIJAVNICE)

NIP 4. – 6. razred (predstavitev predmetov)

Prijavnice za šolsko leto 2024/2025 bodo objavljene naknadno.

Skip to content