Jedilnik


Alergeni

NAVEDBA ALERGENOV V SKLADU S PRILOGO II, UREDBA O IZVAJANJU 1169/2011, UR. LIST RS, ŠT. 6/2014.

Živila oziroma jedi na jedilniku vsebujejo surovine, ki pri majhnem deležu populacije povzročajo alergijske reakcije, zato so označene s številko, ki predstavlja vrsto alergena:

 1. Žita, ki vsebujejo gluten, zlasti: pšenica, rž, ječmen, oves, pira, kamut ali njihove križane vrste, in proizvodi iz njih;
 2. raki in proizvodi iz njih;
 3. jajca in proizvodi iz njih;
 4. ribe in proizvodi iz njih;
 5. arašidi (kikiriki) in proizvodi iz njih;
 6. zrnje soje in proizvodi iz njega;
 7. mleko in mlečni proizvodi (ki vsebujejo laktozo);
 8. oreški, in sicer: mandlji, lešniki, orehi, indijski oreščki, ameriški orehi, brazilski oreščki, pistacija, makadamija ali orehi Queensland ter proizvodi iz njih,
 9. listna zelena in proizvodi iz nje;
 10. gorčično seme in proizvodi iz njega;
 11. sezamovo seme in proizvodi iz njega;
 12. žveplov dioksid in sulfiti v koncentraciji več kot 10 mg/kg ali 10 mg/l glede na skupni SO2;
 13. volčji bob in proizvodi iz njega;
 14. mehkužci in proizvodi iz njih.

Poleg alergenov, ki so na jedilniku označeni v oklepaju poleg živila, lahko posamezna živila vsebujejo vse zgoraj naštete alergene tudi v sledovih. Otrokom, ki nimajo prehranske preobčutljivosti, alergeni v živilih ne povzročajo nikakršnih težav, otrokom s prehransko preobčutljivostjo pripravljamo dietne obroke, v skladu s potrdilom pediatra.

Povezava na spletno stran UPRAVA RS ZA VARNO HRANO, VETERINARSTVO IN VARSTVO RASTLIN.


Razvojna prizadevanja za zdravo in kulturno prehranjevanje

Zavedamo se, da je zdrava prehrana eden od pogojev dobrega psihičnega in fizičnega počutja človeka, zato bomo kot šola šolski prehrani namenili veliko pozornost. Dnevni obroki hrane bodo ustrezno sestavljeni, da zadovoljujejo človekove potrebe po hranljivih snoveh in energiji potrebni za rast, razvoj in opravljanje življenjskih funkcij. Izbrana bodo ustrezna živila, uporabljani bodo zdravi postopki priprave hrane ter upoštevana pravila higienskega režima. Poskušali bomo dvigniti nivo zdravega in kulturnega prehranjevanja, spodbujali bomo učence k spoštljivemu odnosu do hrane in vrstnikov pri malici in kosilu. Učence bomo spodbujali k pogostemu pitju vode in uživanju sadja in zelenjave. Navajali bomo učence na ločevanje odpadkov, na skrb za urejenost šolskih prostorov, razvijali bomo ekološko osveščanje. Za uspešnost in učinkovitost je zelo pomembno strokovno sodelovanje vseh pedagoških delavcev šole, pomembna pa sta tudi načrtovanje in izvajanje medpredmetnih povezav na ravni aktivov in celotne šole.

Načrtovane cilje bomo poskušali doseči z naslednjimi dejavnostmi:

 • nudenje uravnotežene prehrane;
 • nudenje uravnoteženih brezmesnih obrokov;
 • nudenje dietne prehrane po zdravniških priporočilih;
 • nudenje prehrane v pravilnih časovnih presledkih ter zagotavljanje časa uživanja posameznih obrokov · nudenje lokalnega sadja in zelenjave, mlečnih napitkov, kruha v kotičku jedilnice;
 • celoletno spodbujanje uživanja zajtrka;
 • celoletno spodbujanje pitja vode;
 • delavnice;
 • dnevi dejavnosti;
 • predavanja;
 • izvajanje sheme šolskega sadja, ki ga financira Evropska unija;
 • izvedba projekta Tradicionalni slovenski zajtrk kot del dejavnosti dneva slovenske hrane;
 • spremljanje zadovoljstva učencev in staršev (nabiralnik pohval in predlogov, svet staršev).

Pri sestavi obrokov upoštevamo Smernice za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Delno upoštevamo tudi želje učencev in staršev ter že oblikovane prehranske navade naših učencev.


Prijave in odjave obrokov

Ustrezna prehrana učencev je osnova za zagotavljanje njihovega zdravja, dobrega počutja, učne uspešnosti in pozitivne samopodobe. Prehranjevalne navade, ki jih otroci pridobijo v zgodnjem otroštvu, pomembno vplivajo na izbiro živil in način prehranjevanja tudi v kasnejšem življenju in so bistvenega pomena za zagotavljanje zdravja v vseh življenjskih obdobjih.

Na šoli pripravljamo dnevno tri obroke – malico, kosilo in popoldansko malico. Popoldanska malica je namenjena učencem za čas podaljšanega bivanja.

Zaželeno je, da vsak učenec prejme vsaj en obrok dnevno. Starši prijavite otroka na šolsko prehrano tako, da v računovodstvo oddate izpolnjen obrazec Prijava učenca na šolsko prehrano, ki ga dobite na spletni strani šole.

V primeru odsotnosti otroka prehrano oziroma posamezni obrok šolske prehrane odjavite dan v naprej preko Lo.Polis-a (navodila za urejanje prehrane na spletu) do 8. ure zjutraj. Prehrano lahko izjemoma (v primeru nenadne bolezni in drugih izrednih okoliščin) odjavite v tajništvu šole (tel. 01 2443 250) tekoči dan do 7. ure.

Prepozno odpovedani obroki ali sploh ne odpovedani obroki se ne odštevajo od stroška za prehrano oziroma se ne subvencionirajo in jih mora naročnik plačati v polni ceni. Upravičenec do subvencije, ki se zaradi bolezni oziroma izrednih okoliščin ne more pravočasno odjaviti oziroma prevzeti obroka, ima pravico do subvencije za malico za prvi dan odsotnosti.

Posamezen obrok za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih in srečanjih, na katerih sodeluje v imenu šole, odjavi šola.


Dietna prehrana

Na šoli pripravljamo dietne obroke za učence z medicinsko indicirano dieto na podlagi izdanega potrdila pediatra oziroma alergologa. Zaželeno je, da je na potrdilu zapisano tudi ali gre za trajno ali za začasno dieto. V sklopu diet pripravljamo tudi vegetarijansko prehrano in prehrano brez svinjine. Za vse diete je potrebno poleg obrazca za prijavo na prehrano izpolniti tudi obrazec za dieto.

Za ugoden potek prehranjevanja otroka, vas lepo prosimo še za priložen seznam prepovedanih in dovoljenih živil.

V primeru prekinitve ali spremembe diete, ste starši dolžni organizatorja šolske prehrane pravočasno obvestiti in priložiti novo zdravniško potrdilo.


Subvencionirana prehrana

Oddajanje vlog za subvencijo malice in subvencijo kosila NI POTREBNO, RAZEN ČE DRUŽINA NIMA VELJAVNE VLOGE O OTROŠKEM DODATKU. Še vedno pa je potrebna prijava na malico oziroma kosilo v šoli.

Starši vložite vlogo za subvencijo malice in subvencijo kosila pri Centru za socialno delo samo v primeru, če družina učenca na dan 1. 9. ne bo razpolagala z veljavno odločbo o otroškem dodatku. Če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku na dan 1. 9., ker se ji bo npr. odločba iztekla 31. 8. ali ker otroškega dodatka sploh niso uveljavljali, naj starši avgusta vložijo vlogo za otroški dodatek.

V primeru, da družina nima veljavne odločbe za otroški dodatek in te pravice ne želi uveljavljati ali do te pravice ni upravičena, želi pa uveljavljati subvencijo prehrane z začetkom šolskega leta, mora v mesecu avgustu vložiti posebno vlogo za subvencijo malice in subvencijo kosila (na novem obrazcu!) pri pristojnem Centru za socialno delo.

Višina subvencije malice in kosila ostaja enaka, kot je določena s trenutno zakonodajo. Do subvencije malice in subvencije kosila so upravičeni učenci, ki so prijavljeni na malico/kosilo in se redno izobražujejo.


Cena prehrane v tekočem šolskem letu

Table Plugin

Zakon o šolski prehrani

Zakon o šolski prehrani se nahaja na tej povezavi.


Šolska shema

Naša šola sodeluje v projektu razdeljevanja sadja, zelenjave in mleka ter mlečnih izdelkov, v tako imenovani Šolski shemi s finančno podporo Evropske unije.

Šolska shema je ukrep skupne kmetijske politike EU, ki otrokom v osnovni šoli in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok, zagotavlja brezplačen dodatni obrok sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov. Obvezni spremljevalni izobraževalni ukrepi povezujejo otroke s kmetijstvom in spodbujajo zdravo prehranjevanje.

Namen tega ukrepa je ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov in hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih. Slednja namreč povečuje tveganje za nastanek številnih bolezni sodobnega časa (sladkorna bolezen tipa 2, srčno-žilne bolezni, rak, osteoporoza, itd).

Učenci bodo v šolskem letu enkrat tedensko brezplačno prejeli sadje oz. zelenjavo in mleko v sklopu šolske prehrane.

Cilji projekta so: ozaveščanje o sadju, zelenjavi in mleku ter o njihovemu pomenu za zdravje, rast in razvoj; spodbujanje in motiviranje k večjemu vnosu sadja, zelenjave ter mleka; izboljšanje prehranskih navad učencev, približati lokalno pridelavo, …

Organizatorka šolske prehrane Maja Dacar Mesesnel

Skip to content