Šolska psihologinja

Katja Malavašič Senica

Teja Dečman

PSIHOLOGINJA SKRBI ZA:

 • všolanje; organizacijo in izvedbo vpisa v 1. razred
 • poklicno orientacijo za učence 9. razreda
 • svetovalno delo s starši, učitelji in učenci
 • delo z učenci s posebnimi potrebami
 • odkrivanje nadarjenih učencev
 • organizacijo in koordinacijo delavnic s preventivnimi vsebinami
 • pomoč pri urejanju podpore in pomoči družinam s socialno-ekonomskimi stiskami

Poklicno svetovanje

POKLICNO USMERJANJE – 9. RAZREDI

 • SEPTEMBER: predstavitev pomembnih informacij glede postopka vpisa na Roditeljskem sestanku
 • OKTOBER: predstavitev postopka vpisa, srednješolskih programov vsem učencem 9. razredov
 • NOVEMBER: Obisk Kariernega centra: predstavitev Kariernega centra, dostop do vseh informacij o srednjih šolah, izpolnjevanje vprašalnika KaminKako (kakšen poklic je zame glede na moje značilnosti in veščine?)
 • DECEMBER: skupaj izpolnimo Elektronski vprašalnik o poklicni poti
 • DECEMBER, JANUAR: Individualno poklicno svetovanje pri šolski psihologinji
 • FEBRUAR: usmerjanje na Informativna dneva, Prijave za preizkuse posebnih nadarjenosti
 • APRIL: oddaja prijav za vpis v 1. letnik SŠ; objava stanja prijav
 • MAJ: objava omejitev vpisa

Štipendije

VSE O ŠTIPENDIJAH SE NAHAJA NA SPLETNI STRANI:

JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ KADROV IN ŠTIPENDIJE

www.sklad-kadri.si

ZAKON O ŠTIPENDIRANJU

(Uradni list RS, št. 56/1399/13 – ZUPJS-C, 8/1661/17 – ZUPŠ in 31/18)
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6571

ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNE POKLICE

Štipendije so namenjene dijakom, ki se izobražujejo za poklice, za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev.
(Lansko leto so bili to poklici: kamnosek, mehatronik operater, elektrikar, slaščičar, mizar, …)

DRŽAVNE ŠTIPENDIJE

Državne štipendije so namenjene spodbujanju izobraževanja in doseganja višje izobrazbene ravni upravičencev ter vzpostavljanju enakih možnosti za izobraževanje. Dodeljujejo jih pristojni centri za socialno delo.

ZOISOVE ŠTIPENDIJE

Razpis izzide navadno konec meseca junija za prihodnje šolsko leto.

Pogoji: Za dodelitev Zoisove štipendije morajo vlagatelji poleg izpolnjevanja splošnih pogojev izkazati ustrezen izjemni dosežek IN ustrezen šolski ali študijski uspeh. 

>>>Dijaki

Zoisovo štipendijo lahko pridobi dijak, ki je dosegel izjemni dosežek iz znanja, raziskovanja, razvoja ali umetnosti IN ustrezno povprečno oceno.

Dijaki 1. letnika neposredno ob prehodu iz osnovne v srednjo šolo morajo izkazati povprečno oceno najmanj 4,70. Za izračun poovprečne ocene se upoštevajo vse ocene 9. razreda OŠ.

Posamezni pogoji so podrobneje opredeljeni zakonu, pravilniku in so povzeti tudi v javnem razpisu – glej spletno stran:

in pravilnik:

Oddaja vlog: Vlogo z dokazili vlagatelji pošljejo po pošti priporočeno ali vložijo osebno na naslov Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, s pripisom »Zoisova štipendija – novi«.

Dodatne informacije:

 • na spletni strani javnega sklada v poglavju Zoisove štipendije.
 • Kontakti: 01 43 45 897 Zoisi[@]sklad-kadri.si.
 • Uradne ure: ponedeljek, sreda, petek: od 9.00 do 12.00.
  sreda tudi: od 14.00 do 16.00.

Vpis v 1. razred

VLOGA ZA VPIS
VSE O VPISU

Vpis v 1. letnik srednje šole

AKTUALNO

Predstavitev za starše – 1 . roditeljski sestanek (15. 9. 2020) se nahaja TU.

TOČKE!

Spodnje meje izbirnega postopka na šolah z omejitvijo vpisa.

KALKULATOR TOČK

Se nahaja na tej povezavi.

UPORABNE SPLETNE STRANI


Vloga za prepis otroka na šolo

Vloga se nahaja na tej povezavi.


Gradiva, priporočena literatura

PRIPOROČENA LITERATURA (ZA STARŠE):

 • Mrgole, A. in Mrgole, L. (2019). Izštekani najstniki in starši, ki štekajo. Kamnik: Zavod Vezal
 • Siegel, D. J. (2014). Vihar v glavi – moč najstniških možganov. Domžale: Družinski in terapevtski center Pogled.
 • Jurišić, B. D. (2016). Pohvale – gradivo za učitelje in starše. Ljubljana: Izobraževalni center Pika.
 • Webster-Stratton, C. (2016). Neverjetna leta – priročnik za reševanje težav, namenjen staršem otrok, starih od 2 do 8 let. Ljubljana: UMco.